fbpx
0

Nederlands

English

Inschrijven / Signing Up

•   Bij inschrijving betaald u € 20,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen  van uw abonnement of kaart. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of kaart aanschaffen. Vanaf  6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

•   Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand vooruit. Van leden die zich voor  de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. Van leden die zich na de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van de eerst volgende kalendermaand voor de daarop volgende maand geïncasseerd.

Signing up

•  When subscribing for a Groningen Dance Center membership, the customer pays €20,- administration costs. Your registration stays valid for 6 months after ending your membership or card. In these 6 months the customer can renew their membership without paying extra fees. After these 6 months the registration expires and the customer has to pay €20,- when subscribing to Groningen Dance Center.

•  When registering, the customer pays the administration fee and the first month of their subscription in advance. Members who register before the 20th of the calendar month will be billed the 25th of the same month for the next month. Member who subscribe after the 20th will be billed on the 25th of the next month.

Abonnement

•   Het automatische incasso – lidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd. het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.

•   Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren (aan de balie of per post)NIET PER MAIL. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.

•   De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 4 maanden.

•   De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.

•   Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan blijven. De 10 –rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

•   U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.

Membership

•  Direct debit – Membership is valid for undetermined time. The customer’s membership will automatically be renewed until the customer decides to stop their subscription.

•  Cancelling subscription – Cancellation has to be done in written form (at our service desk or by letter). Cancellation is not possible through e-mail! Without cancellation the customer’s membership will automatically be renewed. Without cancellation, the customer will stay obligated to pay their membership fee even when not making use of the facilities.

•  The 10 Classes-card is valid for 4 months after purchase.

•  The membership agreement only relates to the mentioned activities and the indicated duration, price and the number of visits.

•  The direct debit membership is not transferable, unless the montly payment can be debited to the same bank account. The 10-classes card is bound to the customer and is non-transferable.

•  All memberships can be terminated with one month’s notice.

Bezoeken

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of kaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen.

Visits

•  The number of visits that belong to a certain subscription form of card must be made up within the usual period. Any outstanding visits will expire after the end of the period.

Contributie

•   Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

•   Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten.  U kunt dan voor een periode van 12 maanden geen incasso abonnement meer bij Groningen Dance Center afsluiten.  Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur(seizoen). Kiest u niet voor vooruitbetaling, kunt u alleen nog lessen volgen via een rittenkaart of losse lessen. </ p>

Dues

• The customer should make sure that the direct debit goes through without any problems. If it isn’t possible to pay the contribution, Groningen Dance Center has the right to charge a €10 administration fee and restrict the customer from making use of our utilities until payment has gone through.

• In case the customer fails to pay the contribution twice during a 6-month period, Groningen Dance Center will have the right to stop the client’s subscription. The customer will not be able to subscribe for a monthly subscription to Groningen Dance Center for a period of 12 months. If the client wants to keep following classes for the same fee, then the customer has to pay the remaining amount of the full contract duration (one season) up front. When the customer doesn’t choose for the upfront payment. The client will only be able to follow classes through paying for a 10-classes card or a single class.

Opschorten

•   Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.

Suspension

Memberships cannot be suspended.

Verantwoording

•   De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in ons centrum.

•   Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

•   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessure.

Responsibility

•   Our staff is not responsible for theft, loss or other accidents in our center.

•   Kids under 18 years of age can only sign up for a membership with written permission from their parents/caretakers.

•   Members are responsible for consulting a doctor in case of health issues or injury.

Gedragsregels

•   Groningen Dance Center heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool  in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.

•  Groningen Dance Center behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Code of conduct

•  Groningen Dance Center has the right to deny access to those who are guilty of misconduct, ignore the house rules or discredit the name of the dance school. By misbehavior is understood, among other things, extreme or challenging clothing, indecent language use, aggressive language use, discrimination, pollution of the accommodation and or environment. Members must behave correctly towards staff and other members in the dance school. Instructions from staff must be followed immediately.

•  Groningen Dance Center reserves the right in case of violation of the above, to impose sanctions on the member or to unilaterally expel them, without any right to a refund of already paid subscription fees.

Feestdagen/vakanties

•   Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.

•   In de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht. Dit betekent dat er een aangepast rooster is (en Groningen Dance Center enkele dagen in de week sluit)

•   Daarnaast behoudt Groningen Dance Center zich het recht voor 6 weken per jaar te sluiten, zonder restitutie van contributie.

•   De door sluiting gemist lessen kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.

Holidays

• Lessons are taught throughout the year, except on public holidays.

• In the months of July and August we operate under a summer schedule. This means that there is an adjusted schedule (and Groningen Dance Center closes a few days a week)

• Groningen Dance Center also reserves the right to close for 6 weeks per year, without refund of membership fees.

• Lessons missed due to closure can be made up two weeks before and / or two weeks after the closure.

Wijzigingen

•   Groningen Dance Center zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.

•   Groningen Dance Center behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen. </ p>

Adjustments

• Groningen Dance Center reserves the right to limit the number of enrollees and to limit opening hours, the timetable, the number of participants per class and to change rates.

• Groningen Dance Center reserves the right to change the regulations. With each adjustment the previous regulations are canceled.

Further Questions

Facebook
Instagram